Wandeling naar de Stille Omgang 2013

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert de locatie Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie te Utrecht, voor de 14de keer, een pelgrimswandeling via het landelijk gebied tussen Utrecht en Amsterdam naar Amsterdam. We verzamelen vanaf 08.00 uur en vertrekken 8.30 uur vanaf de St. Dominicuskerk aan de Händelstraat in Oog in Al. De exacte route van dit jaar is nog niet bekend, maar het is mogelijk onderweg aan te sluiten. We verwachten rond 21.30 uur bij de Krijtbergkerk in Amsterdam aan te komen. We hebben er dan ongeveer 45 kilometer op zitten. De deelnamekosten zijn € 45,- per persoon. Dat is inclusief avondmaaltijd en busvervoer terug naar Utrecht. Opgave, eventueel met vermelding van de opmerking dat men onderweg wil aansluiten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 maart bij Will Kuijpers/Frans Middelham, tel: 030 – 2934683 of via email: stille.omgang@dominicuskerkutrecht.nl.

Deelnamekosten graag vooraf overmaken op:
Giro 4444643
t.n.v. Kuijpers eo Middelham
te Utrecht

Met vriendelijke groeten,
Will Kuijpers
Sint Ludgerusparochie
Locatie Dominicuskerk
Chopinstraat 19
3533 EK UTRECHT
tel: 030 2934683
email: stille.omgang@dominicuskerkutrecht.nl

Zie ook: http://www.stille-omgang.nl/. Voor jongeren: http://www.stille-omgang.nl/jongeren/index.html

2013-03-16_StilleOmgang

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2013 als intentie: ‘Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor’ (Credo, pugno). Toelichting:

Paus Benedictus XVI heeft een Jaar van het Geloof afgekondigd. Dit Jaar van het Geloof begint op 11 oktober 2012, de vijftigste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, en eindigt op het Christus-Koningfeest op 24 november 2013. De paus roept in zijn boodschap waarin hij dit Jaar van het Geloof aankondigt, alle christenen op te getuigen van hun geloof in de Drie-ene God. In zijn boodschap maakt de paus duidelijk dat het christelijk geloof een openlijk getuigenis inhoudt. De heilige Geest die ons als een rijke gave bij doopsel en vormsel is gegeven, zendt ons uit en versterkt ons getuigenis door het moedig én vrijmoedig te maken. Tijdens onze tocht door Amsterdam, een stil maar openlijk teken van ons geloof, kunnen wij in gebed de heilige Geest aanroepen die ons zal helpen moedig en strijdbaar te getuigen van ons geloof in de Drie-ene God. We kunnen ons biddend afvragen hoe wij zelf in geloof kunnen bijdragen aan de heilsboodschap van onze Kerk: de boodschap van Gods liefde die ons laat delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid. Schriftteksten die ons hierbij kunnen helpen: Johannes 14:25-26 en Handelingen 1:11 en 14:27.

Credo, pugno was het levensmotto van Herman Schaepman (1844-1903). Schaepman was priester, dichter, theoloog en vooral vooruitstrevend politicus. Hij was vooraanstaand lid van de Tweede Kamer en speelde een beslissende rol in de katholieke emancipatie. In 1895, 550 jaar na het Mirakel, zingt Schaepman de lof van de Heilige Stede en roept hij Amsterdam op het Mirakel te vereren.

Steeds klinkt het lied, het lied der Heilige Stede
En ’t vroom gebed in allen zwaren nood:
Verborgen God en Koning van den vrede,
Geef Amsterdam Uw levensbrood.

Fier Amsterdam, gekroond met meer dan kronen,
Vereer het brood, dat u dus leven deê,
Aanbid de God, die zich aan u kwam toonen
In ’t wonder van Zijn Heilge Steê.