ANBI gegevens

Stichting Vrienden van de Dominicus is per 1 januari 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Vrienden van de Dominicus een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Dit is goed nieuws, want zodanig zijn giften aan Stichting Vrienden van de Dominicus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl. Conform de ANBI regeling moet de stichting een aantal gegevens openbaar maken. Deze gegevens staan hieronder overzichtelijk op een rij:

Over de Stichting
Naam van de ANBI: Stichting Vrienden van de Dominicus
RSIN: 820629777
KvK Nummer: 30258239
Doelstelling: In de akte van oprichting van de stichting is de volgende doelstelling opgenomen: De Stichting heeft ten doel: het in stand houden en multifunctioneel (doen) gebruiken van de St. Dominicuskerk en haar bijgebouwen ten dienste van maatschappelijke samenhang, zorg en inspiratie in de wijk Oog in Al en de stad Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Contactgegevens: Klik hier

Akte van oprichting (Statuten)
U kunt de akte van oprichting met de statuten hier inzien.

Bestuursamenstelling
Voorzitter: Anja van Leusden
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Marco Deterink (tot 31 maart 2024)
Bestuurslid: Raphael Rijntjes
Bestuurslid: Ad van Dijk

UBO register
De bovengenoemde bestuurders zijn onder de categorie ‘hoger leidinggevende’ opgenomen in het UBO register.

Beleidsplan
Klik hier

Beloningsbeleid
Stichting Vrienden van de Dominicus kent geen beloning of andere vorm van bezoldiging toe aan bestuurders of vrijwilligers. Alleen onkosten gemaakt voor de ANBI worden vergoed, na indiening van een declaratie met bijbehorende kwitanties/fakturen bij de penningmeester.

Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten die hebben plaatsgevonden staan op twee locaties:

Financiële verantwoording
Het financieel verslag van het afgelopen boekjaar 2023 kunt u hier downloaden. Toelichting: De Stichting ontleent haar inkomsten uit de organisatie van activiteiten (en hieraan gerelateerde subsidies, kaartverkoop), giften van particulieren en geoormerkte giften van fondsen. Op de balans is een voorziening opgenomen die geoormerkt is voor de herinrichting van de Dominicuskerk (en/of de ruimte hier omheen).