ANBI gegevens

Stichting Vrienden van de Dominicus is per 1 januari 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Vrienden van de Dominicus een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Dit is goed nieuws, want zodanig zijn giften aan Stichting Vrienden van de Dominicus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl. Conform de ANBI regeling moet de stichting een aantal gegevens openbaar maken. Deze gegevens staan hieronder overzichtelijk op een rij:

Over de Stichting
Naam van de ANBI: Stichting Vrienden van de Dominicus
RSIN: 820629777
KvK Nummer: 30258239
Doelstelling: In de akte van oprichting van de stichting is de volgende doelstelling opgenomen: De Stichting heeft ten doel: het in stand houden en multifunctioneel (doen) gebruiken van de St. Dominicuskerk en haar bijgebouwen ten dienste van maatschappelijke samenhang, zorg en inspiratie in de wijk Oog in Al en de stad Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Contactgegevens: Klik hier

Bestuursamenstelling
Voorzitter: Anja van Leusden
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Marco Deterink
Bestuurslid: Raphael Rijntjes
Bestuurslid: Ad van Dijk

Beleidsplan
Klik hier

Beloningsbeleid
Stichting Vrienden van de Dominicus kent geen beloning of andere vorm van bezoldiging toe aan bestuurders of vrijwilligers. Alleen onkosten gemaakt voor de ANBI worden vergoed, na indiening van een declaratie met bijbehorende kwitanties/fakturen bij de penningmeester.

Uitgeoefende activiteiten
Alle activiteiten die hebben plaatsgevonden staan hier op een rij.

Financiële verantwoording (Balans)

ACTIVA 31-Dec-19 31-Dec-18
Contanten (Kas)  €             294.35  €             599.05
Betaalrekening  €          2,700.80  €          4,723.37
Spaarrekening  €        28,433.62  €        30,084.37
Vooruitbetaalde bedragen  €                    –    €                    –  
Nog te ontvangen bedragen  €          2,000.00  €                    –  
Debiteuren  €                    –    €                    –  
TOTAAL  €        33,428.77  €        35,406.79

 

PASSIVA 31-Dec-19 31-Dec-18
Voorziening Herinrichting  €        20,919.36  €        23,075.00
Vooruitontvangen bedragen  €             200.00  €             375.00
Nog te betalen bedragen  €                    –    €                    –  
Crediteuren  €             320.00  €             803.44
Resultaat voorgaande jaren  €        11,153.35  €        10,359.94
Resultaat  €             836.06  €             793.41
TOTAAL  €        33,428.77  €        35,406.79

 

Financiële verantwoording (Baten en Lasten)

LASTEN 31-Dec-19 31-Dec-18
Kantoorbenodigdheden  €                    –    €                    –  
Drukwerk  €                    –    €                    –  
Kosten KvK  €                    –    €                    –  
Bankkosten  €             215.72  €             200.17
Verzekeringen  €               91.22  €             118.82
Kosten Website  €               89.89  €               99.88
Incidentele kosten  €                    –    €                    –  
PR en representatiekosten  €                    –    €             136.95
Huur kerkgebouw  €             500.00  €             500.00
Giften (toekenning aan doel/activiteit)  €          2,000.00  €          2,000.00
Subsidies (toekenning aan doel/activiteit)  €                    –    €          1,000.00
TOTAAL  €          2,896.83  €          4,055.82

 

BATEN 31-Dec-19 31-Dec-18
Opbrengsten activiteiten  €             194.84 -€            561.43
Bankrente  €                 3.05  €                 5.66
Giften  €          3,535.00  €          3,955.00
Subsidies  €                    –    €          1,000.00
Overige baten  €                    –    €             450.00
TOTAAL  €          3,732.89  €          4,849.23

Toelichting Baten & Lasten: Een deel van de giften is voorzien voor de herinrichting.