Over ons

De Nieuwe Dominicus – Ruimte voor rust en rumoer

Stichting Vrienden van de Dominicus

Toen de dominicanen in 1951 in Utrecht een klooster lieten bouwen, kozen ze als locatie expres geen braakliggend terrein aan de rand van de stad, maar een plek middenin een wijk. Dáár, in Oog in Al, wilden zij tussen en met de wijkbewoners bidden en werken. Met een beetje fantasie kun je dit ideaal van contemplatie en actie vertalen als rust en rumoer. En dat is de inspiratie geweest voor de naam van het activiteitenprogramma van de Stichting Vrienden van de Dominicus.

Deze stichting is in 2009 opgericht met als doel ‘het in stand houden en multifunctioneel (doen) gebruiken van de St. Dominicuskerk en haar bijgebouwen ten dienste van maatschappelijke samenhang, zorg en inspiratie in de wijk Oog in Al en de stad Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’.

In de beginjaren heeft het bestuur van de stichting veel energie gestoken in het ontwikkelen van een herinrichtingsplan voor de kerk (banken, hoofdaltaar en communiebanken eruit, aanleg verlengd podium, vloerverwarming, mechanische ventilatie) en bijgebouwen (grotere keuken, meer wc’s, andere indeling) om het gebouw beter te kunnen gebruiken voor andersoortige activiteiten. Het plan is goedgekeurd door het bisdom, door de gemeente – de Dominicus is een gemeentelijk monument – en overal goed ontvangen en veel geprezen, maar er waren helaas geen fondsen die geld ‘in stenen’ wilden steken. Het was ook precies de verkeerde tijd.

Vervolgens zijn we ons uitsluitend gaan richten op het ontwikkelen van het activiteitenprogramma zelf. Onder de naam De Nieuwe Dominicus verbindt de stichting rust en rumoer op een nieuwe manier. Door middel van allerlei activiteiten biedt De Nieuwe Dominicus mensen met verschillende achtergronden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, hun vragen en zorgen te delen, zich te laten raken door woord of gebaar, hun nieuwsgierigheid naar andere levenswijzen te bevredigen, na te denken over maatschappelijke ontwikkelingen, hun zintuigen te laten strelen via muziek en kunst, samen te vieren en ook gewoon, of misschien wel ongewoon, even stil te zijn.

Programma op het gebied van bezinning en spiritualiteit

Dit programma steunt op twee grondgedachten. De eerste is dat mensen van betekenis zijn en het menselijk leven van betekenis is zónder dat zij daarvoor een prestatie hoeven te leveren. In onze samenleving raakt deze gedachte steeds meer naar de achtergrond. Mensen worden in toenemende mate gestimuleerd om het leven te zien als een verzameling projecten ten dienste van een doel dat door eigen inspanning bereikt moet worden. Niet alleen vallen bepaalde groepen hierdoor buiten de boot, ook bij mensen die wel aan deze drang gehoor (kunnen) geven, leidt dit in veel gevallen tot onvrede en verlies van ‘zin’. De bezinningsactiviteiten zijn erop gericht mensen op een andere manier over betekenis te laten nadenken en te laten ervaren.

De tweede grondgedachte is dat mensen deel uitmaken van de wereld en zich op de een of andere manier tot die wereld moeten verhouden. In De Nieuwe Dominicus willen wij over de wereld nadenken als de ruimte waarin het menselijk leven zich afspeelt en waarbinnen het betekenis heeft en krijgt. Vanuit dit perspectief worden principiële en concrete kwesties in de samenleving en de kerk aan de orde gesteld.

Hierbij moet gedacht worden aan de volgende soort activiteiten:

 • lezingen, workshop en debat met betrekking tot levensvragen: het aangaan van niet-vrijblijvende relaties, het krijgen en opvoeden van kinderen, het omgaan met verantwoordelijkheden, de gelijktijdige druk van werk en zorg, het omgaan met verlies (van werk, gezondheid, geliefden)
 • ontmoetingen met bijzondere en inspirerende personen, denkers én doeners, uit diverse geledingen van de maatschappij
 • inspiratie- en verdiepingsdagen voor vrijwilligers en professionals in de zorg
 • meditatie, stiltevieringen
 • symposia over actuele maatschappelijke thema’s: de financiële crisis, de bureaucratisering, de omgang met nieuwkomers, de vrijheid van meningsuiting, het afbrokkelende middenveld, het onderwijs als oplossing voor alle maatschappelijke problemen, mantelzorg, zelfbeschikking, de ideologie van de maakbaarheid, duurzaamheid, de rol van religie in het publieke domein
 • lezingen, workshops en debat met betrekking tot religieuze onderwerpen zoals gerechtigheid, solidariteit, spiritualiteit, kloosterleven, rentmeesterschap, sacramenten, kerk en ambt
 • cursussen op het gebied van: christendom, islam, jodendom, bijbel, geloofsopvoeding

 

Programma op het gebied van kunst en cultuur

Het bekijken van een beeld, een schilderij of een theatervoorstelling en het beluisteren van of het gezamenlijk uitvoeren van muziek maken mensen open om betekenis te ontvangen. Zonder uitleg of redenering doen zij de ervaring op te zijn opgenomen in een groter geheel waarin zij een rol spelen, maar die niet van hen afhankelijk is. Mensen helpen deze ervaring op te doen en het vermogen daartoe te cultiveren, met name ook jonge mensen, is een belangrijke doelstelling van het programmaonderdeel kunst en cultuur.

Samen met organisaties, onderwijsinstellingen en particulieren die zich bezighouden met culturele activiteiten streven wij naar een gevarieerd programma met als hoofdactiviteiten:

 • concerten
 • podiumkunsten
 • tentoonstellingen
 • creatieve workshops
 • educatieve bezigheden

 

Jaarthema

Sinds vorig jaar worden de activiteiten (losjes) gekoppeld aan een jaarthema. Vorig jaar was dat ‘fundament’, dit jaar ‘vensters’. Zie elders op de site voor meer informatie over het huidige thema en activiteiten van 2016.

Doet u mee?

Graag zouden wij onze activiteiten uitbreiden, maar daarvoor hebben we steun nodig: mensen die in het bestuur willen zitten, die een activiteit willen organiseren of als oproepkracht wel willen helpen bij concerten (kassa, bar). Maar ook financiële steun is welkom.

 

Stichting Vrienden van de Dominicus
Palestrinastraat 1, 3533 EH  Utrecht
Bankrekening NL90RABO0115783067
info@vriendenvandedominicus.nl